menu
Lars van Westerop Lichtadvies & Interieurontwerp

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP EN LEVERING VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN DOOR Westerop Lichtadvies & Interieurontwerp

1. Algemeen 

1. 1.1  Westerop Lichtadvies & Interieurontwerp (hierna: Westerop L&I) is een Eenmanszaak. 
met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64895475, BTW-nummer NL002121432B83 en is gevestigd te Limmen. 

2. 1.2  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op alle opdrachten aan Westerop (L&I) tot verkoop en levering van zaken en diensten (hierna gezamenlijk: zaken), alsmede op alle overeenkomsten met Westerop (L&I) terzake. Onder diensten in de zin van deze algemene voorwaarden worden onder meer verstaan advies-, ontwerp- en toezichthoudende werkzaamheden met betrekking tot lichtoplossingen. 
3. 1.3  Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de opdrachtgever (Opdrachtgever) slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door Westerop (L&I) schriftelijk zijn aanvaard. 
4. 1.4  Mocht enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig, nietig of niet-bindend zijn, dan blijven de overige voorwaarden onverminderd van kracht en zullen partijen in onderling overleg voorzien in (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de ongeldige bepaling(en zoveel mogelijk met behoud van de strekking en het doel van de nietige bepaling(en). 
2. 2  Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten 
Westerop (L&I) is eerst dan gebonden wanneer zij de opdracht schriftelijk heeft aanvaard dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen. Westerop (L&I) is bovendien slechts gebonden zoals zij schriftelijk heeft aanvaard. 

3. 3  Prijs 
1. 3.1  Door Westerop (L&I) in aanbiedingen, brochures, catalogi etcetera opgegeven prijzen zijn vrijblijvend. 
2. 3.2  Met Westerop (L&I) overeengekomen prijzen zijn netto, derhalve onder meer exclusief BTW en exclusief in verband met de uitvoering van de werkzaamheden bijkomende kosten. Zij zijn voorts exclusief eventuele in- of uitvoerrechten, de kosten van verpakking, emballage, verzending, verzekering, installatie, montage en/of andere diensten. 
3. 3.3  Indien Westerop (L&I) verpakking, emballage, verzending, verzekering, installatie, montage en/of andere diensten op zich heeft genomen zonder dat daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk een prijs is overeengekomen, is zij gerechtigd de Opdrachtgever daarvoor de werkelijke kosten en/of de bij Westerop (L&I) gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. 
4. 3.4  Indien een vaste prijs is overeengekomen en de Opdrachtgever wijzigingen in of aanvullingen op de opdracht wenst door te voeren, zal Westerop (L&I) de Opdrachtgever informeren over de gevolgen van die wijzigingen en aanvullingen voor de prijs. 
4 Tekeningen, mededelingen en opgaven 

1. 4.1  De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van door of namens hem aan (L&I) verstrekte mededelingen, bescheiden en gegevens. 
2. 4.2  Door (L&I) verstrekte adviezen, mededelingen, specificaties, (proef)monsters, brochures, catalogi en opgaven omtrent kleuren, hoeveelheden, 
VERSIE 2020/1 

modellen, maten, afbeeldingen, afwerking en kwaliteit van door haar te leveren zaken en/of door of in opdracht van haar uit te voeren werkzaamheden zijn indicatief en slechts bindend voor (L&I) indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. 

4.3 Door (L&I) verstrekte (proef)monsters blijven te allen tijde eigendom van (L&I) en dienen na beoordeling onbeschadigd en in de originele verpakking door de Opdrachtgever aan (L&I) te worden geretourneerd. Indien (proef)monsters zichtbaar in waarde zijn verminderd doordat de Opdrachtgever deze heeft gebruikt of deze zijn beschadigd, is (L&I) gerechtigd om deze waardevermindering bij de Opdrachtgever in rekening te brengen. 

5 Levering 

1. 5.1  De met (L&I) overeengekomen data waarop en/of termijnen waarbinnen door haar te verstrekken zaken moeten worden geleverd en/of door of in opdracht van haar uit te voeren werkzaamheden worden verricht, gelden slechts bij benadering. Deze data en termijnen worden aldus niet als fatale data beschouwd en (L&I) is eerst dan in verzuim na ingebrekestelling door de Opdrachtgever. 
2. 5.2  Overschrijding van deze data en/of termijnen geeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of op niet-nakoming door hem van enige uit de overeenkomst voortvloeiende eigen verplichting. De Opdrachtgever is echter gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, indien en in zoverre (L&I) de te leveren zaken niet binnen een met de Opdrachtgever na bovenbedoelde overschrijding schriftelijk overeengekomen redelijke termijn alsnog geleverd heeft. 
3. 5.3  De levertijden worden verlengd met de tijd dat de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd door overmacht. De levertijden worden ook verlengd met de tijd dat de Opdrachtgever met de uitvoering van enige verplichting later is dan overeengekomen of door (L&I)redelijkerwijze kon worden verwacht. 
4. 5.4  (L&I) is gerechtigd om de werkzaamheden naar eigen inzichten uit te voeren, al dan niet door inschakeling van derden en al dan niet in gedeelten. 
5. 5.5  De Opdrachtgever is verplicht om (L&I) in staat te stellen haar werkzaamheden zonder beperkingen en, indien op locatie, in een toegankelijke en veilige werkomgeving te verrichten. 
6. 5.6  Door (L&I) te leveren zaken gelden als geleverd zodra zij door of namens (L&I) op het met de Opdrachtgever overeengekomen adres zijn afgeleverd. 
7. 5.7  (L&I) heeft het recht om in gedeelten te leveren. Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt iedere deellevering als zelfstandige levering aangemerkt. 
6 Uitvoering 

1. 6.1  De werkzaamheden vangen aan op het overeengekomen tijdstip, doch niet dan nadat (L&I) beschikt over alle door de Opdrachtgever te verstrekken bescheiden en gegevens en nadat een eventueel overeengekomen vooruitbetaling door (L&I) is ontvangen of zekerheid ten behoeve van (L&I) is gesteld. 
2. 6.2  (L&I) spant zich er voor in om de overeenkomst zorgvuldig uit te voeren, de belangen van de Opdrachtgever naar beste kunnen te behartigen en te streven naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat, een en ander zoals van een redelijk handelend ontwerp- en adviesbureau mag worden verwacht. 
VERSIE 2018/1 

6.3 (L&I) staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken en de door of in opdracht van haar uitgevoerde werkzaamheden, doch uitsluitend indien en voor zover deze zaken en werkzaamheden in Nederland worden gebruikt respectievelijk afgenomen. 

7 Risico en eigendomsovergang 

1. 7.1  Het risico voor de door (L&I) te leveren zaken gaat op het moment van levering over op de Opdrachtgever. 
2. 7.2  Alle door (L&I) geleverde zaken blijven eigendom van (L&I) tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen (L&I) in verband met de onderliggende overeenkomst en/of in verband met eerdere dan wel latere overeenkomsten van dezelfde aard van de Opdrachtgever te vorderen heeft, schadevergoeding, kosten en rente daaronder begrepen. 
8 Intellectuele eigendomsrechten 

1. 8.1  Originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, rapporten en andere bescheiden die (L&I) vervaardigt of laat vervaardigen, blijven eigendom van (L&I), ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of door de Opdrachtgever aangewezen derden ter beschikking zijn gesteld, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 
2. 8.2  De rechten op alle door (L&I) aan de Opdrachtgever in verband met de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde zaken, waaronder prijsopgaven, specificaties, documentatie, en alle overige gegevens, waaronder tekeningen, ontwerpen, modellen, monsters en dergelijke in welke vorm dan ook, ongeacht de wijze waarop deze zijn gebruikt of opgeslagen, berusten bij (L&I). De hiervoor genoemde rechten gaan niet op de Opdrachtgever over, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, met dien verstande dat (L&I) te allen tijde gerechtigd blijft de zaken en gegevens te gebruiken voor eigen publiciteit, promotie-, acquisitie- en marketingdoeleinden. 
3. 8.3  De Opdrachtgever zal de zaken en alles dat daarmee verband houdt, niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor zij ter beschikking zijn gesteld, noch zal hij deze, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, reproduceren, aanpassen, (doen) herhalen, aan derden ter hand stellen of aan derden ter inzage geven, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 
4. 8.4  Door (L&I) in het kader van een aanbieding aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken en/of gegevens als bedoeld in het vorige artikel 8.2 mogen, zolang geen overeenkomst tot stand komt, uitsluitend door de Opdrachtgever in overeenstemming met het bepaalde in artikel 8.3 worden gebruikt, indien en in zoverre (L&I) daarvoor een separate vergoeding heeft ontvangen conform de bij (L&I) gebruikelijke tarieven. 
9 Inschakelen van derden 

1. 9.1  (L&I) is niet aansprakelijk (i) voor tekortkomingen van door (L&I) ingeschakelde derden ingeval de Opdrachtgever heeft voorgeschreven de desbetreffende derden in te schakelen en (ii) ongeschiktheid van of gebreken aan door (L&I) bij derden betrokken (onderdelen van) zaken die door de Opdrachtgever zijn voorgeschreven. 
2. 9.2  Voor zaken of onderdelen van zaken die (L&I) van derden betrekt, zijn de (garantie)verplichtingen van (L&I) jegens de Opdrachtgever nimmer groter noch van langere duur dan de garantieverplichtingen van die derden jegens (L&I). 
VERSIE 2018/1 

10 Afname, keuring en reclames 

1. 10.1  De Opdrachtgever is gehouden de geleverde zaken onmiddellijk in ontvangst te nemen. 
2. 10.2  De Opdrachtgever is gehouden de door (L&I) geleverde zaken en/of de door of in opdracht van (L&I) uitgevoerde werkzaamheden binnen een redelijke termijn na de datum van (op)levering op kwaliteit te inspecteren. Deze redelijke termijn zal niet langer zijn dan de in artikel 10.4 respectievelijk in artikel 10.5 genoemde periode. Indien de Opdrachtgever nalaat geleverde zaken en/of door of in opdracht van (L&I) uitgevoerde werkzaamheden tijdig of op het overeengekomen tijdstip te inspecteren, worden de zaken en/of de door of in opdracht van (L&I) uitgevoerde werkzaamheden geacht te zijn goedgekeurd. 
3. 10.3  Ingeval van terechte en tijdige reclames, zal (L&I) hetzij kosteloos herleveren of herstellen, hetzij de Opdrachtgever naar redelijkheid geheel of gedeeltelijk voor de factuurwaarde van de desbetreffende zaken en/of de desbetreffende door of in opdracht van haar uitgevoerde werkzaamheden crediteren, een en ander naar keuze van (L&I). 
4. 10.4  Ten aanzien van onmiddellijk waarneembare tekortkomingen dient de Opdrachtgever schriftelijk binnen 24 uur na (op)levering te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak van de Opdrachtgever met betrekking tot zulke tekortkomingen vervalt. 
5. 10.5  Ten aanzien van andere dan de in artikel10.4 genoemde onmiddellijk waarneembare tekortkomingen dient de Opdrachtgever uiterlijk binnen 10 (tien) dagen na het blijken daarvan schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak van de Opdrachtgever met betrekking tot zulke tekortkomingen vervalt. 
11 Beperking aansprakelijkheid 

1. 11.1  De aansprakelijkheid van (L&I) in verband met eventuele tekortkomingen in door haar geleverde zaken is beperkt tot het nakomen van de in het vorige artikel 10.3 genoemde verplichtingen. 
2. 11.2  (L&I) is niet aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade, tenzij sprake is van opzet van (L&I) zelf. 
3. 11.3  In alle gevallen waarin (L&I) gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan, te harer keuze, hetzij de factuurwaarde van de geleverde zaak en/of door of in opdracht van haar verrichte werkzaamheden waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade gedekt is door een verzekering van (L&I), het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar terzake wordt uitgekeerd, doch in ieder geval nooit hoger dan het maximum bedrag van EUR 20.000,- (zegge: twintig duizend euro). 
4. 11.4  Iedere vordering jegens (L&I), behalve die welke door (L&I) is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering. 
5. 11.5  De werknemers van (L&I) of door (L&I) voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen kunnen zich jegens de Opdrachtgever beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf partij bij die overeenkomst. 
6. 11.6  De Opdrachtgever zal (L&I), haar werknemers en de door haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen vrijwaren tegen iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering door (L&I) van de overeenkomst, in zoverre die aanspraken meer of anders zijn dan die welke de Opdrachtgever toekomen jegens (L&I). 
7. 11.7  (L&I) is niet aansprakelijk: 
VERSIE 2018/1 

1. (i)  indien de door of namens (L&I) verstrekte aanwijzingen of adviezen voor onder meer opslag, installatie en/of gebruik niet exact zijn opgevolgd; 
2. (ii)  indien de geleverde zaken onoordeelkundig zijn gebruikt of geïnstalleerd of niet gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen of gebruikelijke bestemming; 
3. (iii)  indien (L&I) is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever gedane of verstrekte onjuiste of onvolledige mededelingen, bescheiden en/of gegevens; 
4. (iv)  indien de Opdrachtgever of een derde zonder toestemming van (L&I) werkzaamheden heeft uitgevoerd ten aanzien van (onderdelen van) de zaken; 
5. (v)  indien de Opdrachtgever enige uit de onderliggende overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichting jegens (L&I) niet, niet behoorlijk of niet tijd nakomt; 
6. (vi)  de geleverde zaken zijn aangetast als gevolg van buitenaf komende oorzaken zoals (regen)water, verhitting, brand etc.; 
7. (vii)  indien de door (L&I) geleverde zaken buiten Nederland worden gebruikt, ongeacht of (L&I) daarmee bekend is. 
11.8 Elke aansprakelijkheid van (L&I) vervalt door het enkele verloop van twee (2) jaar te rekenen vanaf het moment dat de overeenkomst door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd. 

12 Annuleren en retourzendingen 

1. 12.1  Verstrekte opdrachten tot levering van diensten kunnen niet worden geannuleerd door Opdrachtgevers niet zijnde natuurlijke personen handelend in de uitoefening van hun beroep of bedrijf, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. 
2. 12.2  Geleverde zaken worden niet teruggenomen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. 
3. 12.3  Ten aanzien van specifiek voor de Opdrachtgever vervaardigde of anderszins op maat gemaakte zaken is annulering en retourzending nimmer mogelijk. 
4. 12.4  Ingeval (L&I) al dan niet onverplicht instemt met annulering en/of terugname, zal de Opdrachtgever zorgvuldig omgaan met de zaak en de verpakking. Hij zal de zaak alsdan voor eigen rekening en risico met alle geleverde toebehoren en niet beschadigd, in de originele staat en verpakking, aan (L&I) retourneren. 
5. 12.5  Ingeval (L&I) al dan niet onverplicht instemt met annulering en/of terugname, zal (L&I) de factuurwaarde van de desbetreffende zaak verminderd met een percentage van ten minste 30% crediteren, met dien verstande dat (L&I) zich het recht voorbehoudt om geretourneerde of teruggebrachte zaken te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te vergoeden wanneer de zaken zichtbaar in waarde zijn verminderd doordat de Opdrachtgever deze heeft gebruikt of beschadigd. (L&I) heeft in dat geval het recht om deze waardevermindering op het aan de Opdrachtgever terug te betalen bedrag in mindering te brengen. 
6. 12.6  Verzendkosten voor retournerzendingen komen te allen tijde voor rekening van de Opdrachtgever. 
13 Overmacht 

13.1 (L&I) is gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden redelijkerwijze buiten haar wil, daaronder 

VERSIE 2018/1 

begrepen bedrijfsblokkades, stakingen, vertraagd vervoer / vertraging tijdens verzending, vertraagde verstrekking aan (L&I) van bij derden bestelde onderdelen, zaken of diensten anders dan door aan (L&I) toe te rekenen omstandigheden, ongevallen en bedrijfsstoringen. 

13.2 Ingeval van overmacht aan de zijde van (L&I) worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de overmacht langer duurt dan 60 dagen zijn zowel (L&I) als de Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte, zonder aanspraak op schadevergoeding, te ontbinden, onverminderd het bepaalde in artikel 15. 

14 Betaling en zekerheid 

1. 14.1  Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. (L&I) heeft echter te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid te verkrijgen. 
2. 14.2  Indien de Opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet op de voet van het voorgaande voldoet, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. 
15 Ontbinding 

1. 15.1  Indien de Opdrachtgever een of meer verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft (L&I) het recht om uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op schadevergoeding. 
2. 15.2  Indien de overeenkomst eindigt op de voet van artikel15.1 voordat de overeengekomen zaken zijn geleverd, heeft (L&I) recht op de volle overeengekomen prijs voor die zaken onverminderd met de rechtstreeks uit de beëindiging voortvloeiende besparingen. 
16 Geschillen en toepasselijk recht en (buiten)gerechtelijke kosten 

1. 16.1  Alle geschillen welke tussen partijen bestaan zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Alkmaar, te Alkmaar, Nederland. 
2. 16.2  De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. 
3. 16.3  Buitengerechtelijke (incasso)kosten verband houdend met de inning van enige 
vordering op de Opdrachtgever komen voor rekening van de Opdrachtgever, voor zover relevant indien eerst aan de wettelijke vereisten is voldaan. Buitengerechtelijke (incasso)kosten ten aanzien van opdrachten van Opdrachtgevers niet zijnde natuurlijke personen handelend in de uitoefening van hun beroep of bedrijf, bedragen ten minste 15% van het te vorderen bedrag. 

VERSIE 2018/1 

 

2020 | Zeno